พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบหรือโปรดพญาชมพูบดี (Jambupati Buddha) เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์ หรือเรียกอีกอย่างว่าปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

ตำนานพระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์:
ในปฐมโพธิกาล มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพญาชมพูบดี ครองเมืองปัญจาลนคร พญาชมพูบดีเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมาก มีความต้องการที่จะมีเดชานุภาพยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหมดในชมพูทวีป พญาชมพูบดีได้ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง กระทั่งถึงกรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นอุบาสกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พญาชมพูบดีมีความริษยาต่อพระเจ้าพิมพิสารเป็นอันมาก เพราะพระเจ้าพิมพิสารทรงมีปราสาทงดงามกว่าปราสาทของพระองค์ พญาชมพูบดีจึงมารุกรานข่มเหงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่อาจทำอันตรายแก่พระเจ้าพิมพิสารได้ ด้วยพระเจ้าพิมพิสารหนีไปพึ่งพระบารมีและพุทธานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพญาชมพูบดีประสบความพ่ายแพ้และมีทิฏฐิมานะเบาบางลงประกอบกับทรงเล็งเห็นวาสนาปัญญาของพญาชมพูบดีว่าสามารถสำเร็จมรรคผลได้ จึงมีพุทธฎีกาตรัสใช้ให้พระอินทร์แปลงเป็นราชทูตพาพญาชมพูบดีมาเข้าเฝ้า ส่วนพระพุทธองค์ทรงเนรมิตองค์เป็นพระเจ้าราชาธิราช จักรพรรดิทรงมงกุฎพร้อมเครื่องราชาภรณ์ที่งดงามดุจท้าวมหาพรหม ขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์ในท่ามกลางมหาอำมาตย์ราชเสนาบดีล้วนแล้วแต่น่าเกรงขาม ทั้งเนรมิตเวฬุวันวิหารให้เป็นพระนครใหญ่ประกอบด้วยกำแพงถึง 7 ชั้น พญาชมพูบดีตกตะลึงในความวิจิตรงดงามและความยิ่งใหญ่แห่งพระนครของพระราชาธิราช พระพุทธองค์ทรงให้โอกาสพญาชมพูบดีแสดงอิทธิฤทธิ์ แต่พญาชมพูบดีก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้เลยแม้แต่น้อย

เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพญาชมพูบดีคลายทิฏฐิมานะลงมากแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพญาชมพูบดี และเหล่าเสนาอำมาตย์ที่ติดตามมาด้วยจำนวนมากมายให้ให้คลายความลุ่มหลงในเบญจขันธ์ ให้เห็นสิ่งที่เป็นสาระและมิใช่สาระ ให้เห็นโทษแห่งการเวียนเกิด เวียนตาย ในวัฏสงสาร ทั้งให้เห็นคุณแห่งพระนิพพาน พญาชมพูบดีและเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างรู้สึกปีติ จึงปลดมงกุฎและเครื่องประดับของตนวางแทบพระบาทแห่งองค์พระสัมพัญญูบรมศาสนา เพื่อสักการะด้วยความรู้สึกเทิดทูน จากนั้นจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธองค์

จากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมและทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้พระยาชมพูบดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ทรงจาตุปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา

ความเชื่อและคตินิยม พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ :
เป็นพระพุทธรูปประจำปีกุน

ข้อมูลโดย :
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
- พุทธประวัติ ตอน ทรงแก้ทิฏฐิมานะ ของพญามหาชมพูบดี โพสท์ในบอร์ดพันธ์ทิพย์ กระทู้ที่ K1641126 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2545
- เรียบเรียงจากหนังสือ เปิดตำนานพระพุทธรูป 12 นักษัตร โดย Dr. J

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์

พระพุทธรูปปางปราบพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง หรือ พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565