พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล)

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล)

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล)

พระคาถาชินบัญชร (มีคำแปล)

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จและตั้งคำอธิษฐานว่า 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง    ธะนะกาโมละเภธะนัง 
อัตถิกาเยกายะญายะ    เทวานังปิยะตังสุตตะวา 
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ 
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ 

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร 

1.ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง 
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา 

แปล พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 

2.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา 

แปล มี 28 พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น 

3.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร 

แปล ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก 

4.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ 
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก 

แปล พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง 

5.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล 
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล 

แปล พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย 

6.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง    สุริโย วะ ปะภังกะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน    โสภิโต มุนิปุงคะโว 

แปล มุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 

7.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก 
โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง    ปะติฏฐาสิ คุณากะโร 

แปล พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ 

8.ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี 
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา    นะลาเฏ ตีละกา มะมะ 

แปล พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง 5 นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก 

9.เสสาสีติ มะหาเถรา    วิชิตา ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา    ชิตะวันโต ชิโนระสา 
ชะลันตา สีละเต เชนะ    อังคะมังเคสุ สัณฐิตา 

แปล ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ 

10.ระตะนัง ปุระโต อาสิ    ทักขิเณ เมตตะสุตตะ 
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ    วาเม อังคุลิมาละกัง 

แปล พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง 

11.ขันธะโมระปะริตตัญจะ    อาฏานาฏิยะสุตตะกัง 
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ    เสสา ปาการะสัณฐิตา 

แปล พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ 

12.ชินนานา วะระสังยุตตา    สัตตะปาการะลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุ ปัททะวา 

แปล อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น 

13.อะเสสา วินะยัง ยันตุ    อะนันตะชินะเตชะสา 
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร 

แปล ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ 

14.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล 
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ    ต มะหาปุริสาสะภา 

แปล ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล 

15.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข 
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว 
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ 
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย 
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ 

แปล ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ข้อมูลโดย https://www.myhora.comพระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565