พระเครื่อง เครื่องรางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย

พระเทวาราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ

พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย เครื่องรางความรัก
โทรศัพท์ : 092 315 5565

พระเทวาราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ

พระเทวาราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ

พระเทวาราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ

พระเทวาราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ
“จตุคามรามเทพ” หรือ “จันทรภาณุ” คือ เทวดารักษาเมืองหรือเทพประจำหลักเมือง หรือเจ้าพ่อหลักเมืองนครศรีธรรมราช สถิตอยู่ ณ บนบานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ ในปี พ.ศ. 2530 เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ จึงมีการอัญเชิญจตุคามรามเทพไปสถิต ณ ที่นั้นเป็นต้นมา

ตำนานจตุคามรามเทพ
เชื่อกันว่า นางพญาจันทรา นางพญาพื้นเมือง ทะเลใต้ ราชินีผู้สูงศักดิ์ขององค์ ราชันราตะ หรือ พระสุริยะเทพ ซึ่งรวบรวมดินแดนในคาบสมุทรทองคำเข้าเป็นจักรวรรดิ์เดียวกันในพุทธศตวรรษ ที่ 7 พระราชมารดาของเจ้าชายรามเทพ บรรลุธรรม สำเร็จตรรกศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ ทรงอิทธิฤทธิ์บังคับคลื่นลมร้ายให้สงบได้ชาวทะเลทั้งหลายกราบไหว้รำลึกถึง เมื่อออกกลางทะเล เรียกกันว่า แม่ย่านาง ชาวศรีวิชัยให้ความเคารพนับถือเทิดทูน ฉายานามว่า เจ้าแม่อยู่หัว

เจ้าชายรามเทพได้ศึกษาเล่าเรียนวิชา จตุคามศาสตร์ จากพระราชมารดาจนเจนจบ แล้วทรงเรียนรู้หลักสัจธรรมทางพุทธศาสนาเลื่อมใสศรัทธานิกายมหายานอย่างแรงกล้า มุ่งหน้าสร้างบารมี หวังตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ องค์จตุคามรามเทพ ถึงแล้วซึ่งความแกล้วกล้าสามารถ เจนจบสรรพศาสตร์ทั้งปวง บำเพ็ญบารมีถึงพรหมโพธิสัตว์ จึงทรงอานุภาพยิ่งใหญ่ จนได้รับนามาภิไธยราชฐานันดรว่า“จันทรภาณุ” ผู้มีอำนาจดั่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ ถืออาญาสิทธิ์รูปตราราหูอมจันทร์ และวัฏจักร 12 นักษัตร เป็นสัญลักษณ์  อันเป็นตราประจำเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

องค์จตุคามรามเทพ มีบริวารเป็นทหารกล้าสี่คน ได้แก่ พญาชิงชัย พญาหลวงเมือง พญาสุขุม และพญาโหรา เมื่อได้บ้านเมืองแล้วก็ได้สร้างพระบรมธาตุ  สถาปนาเมืองสิบสองนักษัตร  หรือกรุงศรีธรรมโศก   ฝังรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างถาวร จนได้รับเทิดพระเกียรติว่า “พญาศรีธรรมาโศกราช”      ภายหลังท่านเป็นเทวดารักษาเมือง สิงสถิตอยู่ ณ รูปจำหลักที่บานประตูไม้ทั้งสองที่ทางขึ้นลานประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั่นเอง

จตุคามรามเทพความหมายและความเชื่อ
ชาวนครศรีธรรมราช มีคติความเชื่อที่ว่า องค์จตุคาม คือ พระเสื้อเมือง จตุ หมายถึง สี่ คาม (คาม-มะ) เขตคาม หมายถึง อาณาเขตหรือบ้าน เมื่อรวมกันนัยความหมายที่มากกว่าความเป็นทิศทั้ง 4 ของบ้าน หรืออาณาเขต คือทิศทั้งสี่ ซึ่งหมายถึงทิศที่มีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ดูแลอยู่ ความหมายของจตุคามจึงเป็น ตำแหน่งของผู้เป็นใหญ่ทั้งสี่ทิศ มีท้าวจตุมหาราช ปกป้องคุ้มครองดูแล พระเสื้อเมืองจึงมีความหมายที่ควรเป็นตำแหน่ง ๆ หนึ่ง เพียงแต่ปราชญ์โบราณของเมืองสมมติขึ้นเป็นท้าวจตุคาม ผู้เป็นใหญ่ใน 4 ทิศ

องค์รามเทพ คำว่า ราม มีรากฐานมาจากพระราม ที่หมายถึงพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ คำว่าเทพ ก็คือเทวดา นัยความหมายคือเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสมมติเทพเมื่อองค์รามเทพเป็นพระทรงเมือง คำว่าทรงเมืองพ้องกับคำว่า ครองเมือง นั่งเมือง หรือผู้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งก็คือเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์

เชื่อกันว่าเดิมนั้น องค์จตุคามรามเทพ เป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช มีพระนามอย่างเป็นทางการว่า พระเจ้าจันทรภาณุ เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช เชื่อว่ามีพระวรกายเป็นสีเข้ม เป็นกษัตริย์นักรบที่แกร่งกล้า เมื่อสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยได้อย่างมั่นคงแล้ว จึงได้สมัญญานามว่า "ราชันดำแห่งทะเลใต้" หรือมีอีกราชสมัญญานามนึงว่า "พญาพังพกาฬ" และต่อมาสำเร็จวิชาจตุคามศาสตร์ และทรงบำเพ็ญบุญเพื่อสร้างบารมีอธิษฐานจิต เป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่มนุษย์ทั้งปวง แต่หากเชื่อกันว่า จตุคามรามเทพ คืออดีตกษัตริย์ศรีวิชัยแล้ว ดังเช่นพระเจ้าวิษณุราชที่ปรากฏในหลักจารึกกรุงศรีวิชัย อยู่ในราว พ.ศ. 1318 ผู้สร้างพระบรมธาตุเมืองนครฯ จะดูขัดแย้งกันเพราะ เป็นยุคสมัยที่ห่างจากพระเจ้าจันทรภาณุ ก่อนถึง 400 ปี

พระบรมธาตุปรากฏชัดว่า มีสององค์ คือองค์จตุคามกับท้าวรามเทพ แต่ภายหลังได้รวมเป็นองค์จตุคามรามเทพเพียงองค์เดียว ก็มิได้ผิดจากหลักศาสตร์ของการสร้าง เฉกเช่นการอธิบายในหลักของตรีมูรติ ของศาสนาฮินดูที่เป็นการรวมกันของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ดังนั้น จตุคามรามเทพ จึงหมายถึง ดวงพระวิญญาณแห่งอดีตบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าผู้มาสถิตย์เป็นผู้คุ้มครองดูแลบ้านเมืองทั้งสี่ทิศทรงฤทธิ์อำนาจอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยบารมีธรรม 10 ประการ แห่งพระโพธิสัตว์ ผู้มีความเมตตาต่อมนุษย์ผู้ทุกนาม เป็นพระเทวราชโพธิสัตว์

จตุคามรามเทพ มีบริวารเป็นทหารกล้า 4 นาย คือ พญาชิงชัย, พญาหลวงเมือง, พญาสุขุม และพญาโหรา เป็นกำลังหลักในการปราบพราหมณ์ ที่เคยปกครองเมืองอยู่ก่อน เมื่อได้บ้านเมืองแล้ว ก็ได้สร้างพระบรมธาตุ สถาปนาเมือง 12 นักษัตร หรือกรุงศรีธรรมาโศกราช ฝังรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างถาวร จนได้รับเทิดพระเกียรติว่า พญาศรีธรรมาโศกราช หรือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

ปัจจุบัน จตุคามรามเทพ ได้รับความนับถืออย่างกว้างขวาง โดยเชื่อว่าทรงฤทธานุภาพในทุก ๆ ด้าน ตามจารึกของชาวศรีวิชัยได้บอกว่า "มีอานุภาพดุจดังพระอาทิตย์และพระจันทร์ ที่ขจัดความมืดมัวในโลก" การขออธิษฐานจากพระองค์นั้นทำได้โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ 

  1. อธิษฐานขอในสิ่งที่เป็นไปได้ โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม
  2. เมื่อได้รับสิ่งที่หวังแล้ว ต้องรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับพระองค์
  3. ควรจะสร้างกุศลกรรมถวายแด่องค์จตุคามรามเทพ

แต่ที่สำคัญ อย่าลำพังเพียงอธิษฐาน ต้องสร้างกุศลกรรมให้แก่ตนเองให้ครบทุกด้านด้วย คือ ให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา

ภาพลักษณ์ของจตุคามรามเทพ โดยมากจะปรากฏเป็นองค์เทพบุตรในท่านั่ง มี 4 กร ถืออาวุธต่าง ๆ และนายทหาร 4 นาย นั้น จะปรากฏในรูปของหนุมาน 4 กร ถืออาวุธในท่วงท่าต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามศิลปะศรีวิชัย ที่มักสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนความหมายต่าง ๆ 

Jatukam Ramathep(澤度金,拾到金,查督堪)

洛坤洗他瑪拉州府(narkhon sri thamarat)的城柱廟(lak meng)“lak meng”的意思是“柱子” 或“基層”;而meng 的意譯是“城”或者“鎮”。所以“lak meng”的意思其實就是“城柱”或者“鎮柱”,類似華人所拜的城隍廟,

於泰國第一世皇時代就流傳了這種習習俗,即在建城時就必須建主城柱廟,立柱后就設壇舉行盛大的法會,經由眾法師奉請 天神諸神佛菩薩,降靈與此神聖的木柱上,奉為此城鎮的守護神,保護全城鎮的安全,讓居民安居樂業。所以,泰國每個州府都設有城柱廟,位於曼谷玉佛寺的東南方也有設有柱廟,由於設在首都。所以這間柱廟也被尊稱為國柱廟,負起保護整個泰國的安危,廟里除了供奉國柱外,其中還有一個小廟宇,供奉了許多尊守護神,每逢大節日,泰國皇室成員都會來此膜拜一番,祈求國泰民安。而澤度金本寺聖木被雕成上下八個面;上方為帕依算天神,帕納萊天神,其餘兩面分別為澤度康與拉瑪貼兩兄弟,就成了有八個面的 聖柱。這也是泰國唯一有雕刻臉像的州柱,一般州府的州柱都是蓮花型或圓形柱而已。當時建柱時於瓦帕瑪哈塔哇啦威韓,舉行了一個空前盛大的法會。此法的目的為喚醒舍利塔內的眾仙菩薩,都出來幫助安定社會。眾神該喚醒了,是時候出來庇佑眾生了。當時整個廟怖起了戰陣,四面八方吊滿了旗子,旗上畫滿了符咒以及神猴哈努曼的畫像。於1月16日2528年星期四, 中午十二時三十九分,由坤潘點主持,代表此儀式開始向州內的牛鬼蛇神以及黑暗勢力宣戰。

Jatukam Ramathep(澤度金,拾到金,查督堪)

全能天神甲督勘又名澤度金天神,廣東地區很多人稱它為拾到金,顧名思義就是為祈求財富而佩戴的佛牌。相它為南海觀音的護法之一,在泰國人眼裡此牌更有避險保平安的功效。佩戴查督堪為人要正直,不可背後說人壞話,若虔心供奉可保平安招正偏財避小人助人緣。助權利助事業助生意。招財效果極佳!澤鍍金天神和拉胡一樣,喜歡具有正氣的善信.討厭背後偷偷摸摸做小動作的人.查督堪在協助財運以及金錢方面非常有名,不過信眾若向查督堪許願,願一定要合理.願望達成以後一定要還願Jatukam Ramathep(澤度金,拾到金,查督堪) 著名的坤潘警長是拾到金佛牌創始人在約七百年前的暹邏(今為泰國)、 Jatukam Ramathep拾到金、查督堪)是一位勤政愛民的國王,控制了暹邏三份二的國土,身為一國之君的他還時時關注百姓的生活,立誓要給百姓定居樂業的生活。當拾到金國王逝世後,他愛民如子的精神感動天,被封為天神,百姓有求於他,無不有求必應,紛紛建廟安奉其聖像膜拜。
 
พระเครื่องยอดนิยม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภค้าขาย

โทรศัพท์ : 092 315 5565